เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

(UNION THAI-NICHIBANCO.,LTD.)

 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย กับ บริษัท นิจิบัน จำกัด ผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

 

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด (Union Thai-Nichiban Co., Ltd.) 

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเทปกาวภายใต้เครื่องหมายการค้า UNITAPE,PANFIX,UTA ที่มี่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลรายแรกในประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ

อย่างเข้มงวดจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพการผลิต

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ผลิตภัณฑ์เทปกาวภายใต้แบรนด์ UNITAPE , PANFIX , UTA จาก

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด (Union Thai-Nichiban Co., Ltd.) ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง

จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 40ปี

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าพอใจคุณภาพและบริการ

พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร

พันธกิจ

ผลิตสินค้ามีคุณภาพ และส่งทันเวลาตามลูกค้าต้องการ

ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเสีย

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมยอดขาย และพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

 

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ได้รับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)

ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Limited (URS)

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators : AEO)


ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

          บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในการจัดการระบบงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนด เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ไว้ดังนี้

“ มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพก้าวหน้า ลูกค้าพอใจ ”

และเพื่อให้บรรลุถึงนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการ ดังนี้

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในบริษัทฯ ให้มีสภาพงานที่ดีขึ้น
 3. ลดของเสียในกระบวนการผลิตเทปกาว และควบคุมคุณภาพเทปกาว ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 4. เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001

          นอกเหนือจากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 แล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 เข้ามาใช้ในระบบงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

“ มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพก้าวหน้า ลูกค้าพอใจ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงาน”

พื่อให้บรรลุถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้น โดยการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 3. อนุรักษ์ทรัพยากร โดยการประหยัดพลังงานและวัสดุสิ้นเปลือง
 4. ฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจและมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ทบทวนระบบถึงการนำไปปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย

          บริษัทฯ มีการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 & ISO 14001 แล้ว  แต่ในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ   ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย  ดังนี้  

มุ่งมั่นรักษา  ความปลอดภัยสินค้า  มาตรฐานสากล”

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายด้านความปลอดภัย   บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  ประกาศ   หรือระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                         
 2. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานสังเกตสิ่งผิดปกติที่จะมีผลต่อการรักษาความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยสินค้า
 3. พัฒนาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

ทบทวนระบบถึงการนำไปปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง

Visitors: 56,578